ק или כ?

Что писать: ק «Куф» или כ «Каф». ??! Вот несколько правил:

1. Первое правило вам уже знакомо. После «Куф» пишем «Тет», причем, даже если они идут не подряд: שקט, קטע, קטן, קמטים, לקלוט, השקיט Перед «Куф» пишем «Тав»: שתיקה, תיקון, מתקן, תקיפה, תקופה, תקלה, עותק 2. Если в конце слова слышится звук «К», то пишем «Куф»: סיפוק, תיק, הספיק, דולק, ריק 3. Если слышим «Лик», то пишем «Куф»: לקנות, לקרוא, לקרוע, לקנות, לקפוץ 4. Если в однокоренных словах всегда слышится звук «К», то пишем «Куф»: קליטה, להקליט, תקליט, קולטים, מקלט, קלטת Если в однокоренных словах слышится то звук «Х», то «К», пишем «Каф»: כּתב , לכתוב, מכתב ,כּתובת , ברך ברכּיים, ערך ערכּי 5. По семантическому признаку выделяется группа «Царственные слова, богатство», где пишется «Каф»: כּתר, מלך, מלכּה, נסיך, כּסף, נכס 6. Союзы, предлоги, суффиксы, окончания пишутся с «Каф»: כּאשר, כּיוון, כּי, כּמו, כּ, כּפי, כּמוך, שלך, עבורכם, לכם, בכן 7. Заимствованные слова (как правило), особенно географические названия – пишутся с «Куф»: קווקז, דפקט, אקדמיה, דמוקרט, ביורוקרט Заимствованные слова (редко) пишутся с «Каф»: כּאוס, כּלור, כּימיה Обратите внимание, что в этих словах может произноситься как звук «Х», так и «К». Поэтому написание в них буквы «Каф» совершенно логично.